Upravičenci

Upravičenci – uporabniki do storitve so osebe po 10. členu Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. So odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, uporabniki – varovanci, ki so z 18. letom pridobile status invalida.
Dejavnost ureja  Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o  standardih in normativih, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, ter ostali zakonski akti in pravilniki. Storitev se izvaja v skladu s Kodeksom etičnih načel na področju socialnega varstva.